Podmínky používání webu

Webová stránka egispraha.cz (dále jen „Web„) je provozována společností EGIS Praha spol. s r.o. se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, IČ 63982722, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 39969 (dále jen „EGIS„).

Web byl zřízen za účelem poskytování informací týkajících se zdraví a pro informování o produktech a aktivitách EGIS a společností patřících do skupiny EGIS.

Způsob a rozsah zveřejňovaných informací podléhá kontrole tak, aby bylo zajišťováno poskytování informací v souladu s platnými právními předpisy.

Informace zveřejňované na Webu mají všeobecně informační, vzdělávací nebo propagační charakter, přičemž žádnou z těchto informací nelze považovat za poskytování zdravotní péče. Informace, uváděné na Webu, nenahrazují rady poskytované lékařem, lékárníkem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým odborníkem. Uživatelé Webu nesmí používat informace obsažené na Webu pro diagnostikování problémů se zdravím nebo nemocemi. Je třeba, aby uživatelé Webu vždy vyhledávali pomoc lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického odborníka.

EGIS vynakládá přiměřené úsilí k udržení vyváženosti a aktuálnosti tohoto Webu, avšak nic neprokazuje ani nezaručuje správnost, aktuálnost a bezchybnost zveřejňovaných informací.

EGIS nepřebírá žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé nebo následné škody způsobené používáním tohoto Webu, s výjimkou případů, kdy český právní řád neumožňuje zbavení se takovéto odpovědnosti.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: EGIS dodržuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů – „GDPR“) a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Více informací je dostupných zde.

AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA: Všechny informace a materiály na Webu podléhají autorskoprávní ochraně, proto se zakazuje jejich používání nad rámec úkonů rozmnožování pro soukromou potřebu a veřejného provedení nebo veřejného přenosu pro vzdělávací a vyučovací účely. V takových případech však účel použití předmětů autorskoprávní ochrany nesmí být přímo ani nepřímo obchodní a na každé rozmnoženině takového materiálu musí být uvedena webová stránka Webu jako jeho zdroj.

Zvláště se zakazuje jakékoliv zpracování, spojování, distribuce, rozmnožování a veřejné šíření informací a materiálů zveřejňovaných na Webu na jakékoli obchodní účely, ať už přímo nebo nepřímo.

Žádná část tohoto Webu se nesmí zpracovávat, spojovat, rozmnožovat, rozšiřovat nebo ukládat na jakoukoli jinou webovou stránku nebo jinou formu elektronického systému vyhledávání informací.

OCHRANNÉ ZNÁMKY: Zobrazení ochranných známek na Webu nepředstavuje žádné udělení licence k jejich používání třetími osobami.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY: Některé hypertextové odkazy na Webu Vás přesměrují na stránky, které nejsou pod kontrolou EGIS. Pokud kliknete na kterékoliv z těchto propojení, opustíte tento Web. EGIS nepřebírá žádnou odpovědnost nebo ručení za obsah jakékoli webové stránky třetí osoby, na kterou odkazuje hypertextový odkaz. EGIS vynaloží maximální úsilí na to, aby zajistila ochranu Vašich osobních údajů. V případě, že by v souvislosti s činností tohoto Webu mělo dojít ke zpracovávání osobních údajů, EGIS přijme vhodná opatření, aby byla zajištěna Vaše práva, a aby veškeré zpracování osobních údajů bylo realizováno s ohledem na informace obsažené na takových stránkách. EGIS nemá žádný dopad na povahu a obsah takových stránek a nedoporučuje tyto stránky, informace, které obsahují, jakož ani výrobky nebo služby žádné třetí osoby.

Tyto Podmínky užívání Webu a obsah tohoto Webu se řídí českým právním řádem. 

Tyto Podmínky užívání Webu mohou být kdykoliv měněny a aktualizovány ze strany společnosti EGIS.

Aktualizace: srpen 2021